ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด033

ปวช.1การบัญชีการบัญชี21820

ปวช.1เกษตรศาสตร์การเกษตร24327

ปวช.1เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร29029

ปวช.1เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์9817

ปวช.1เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์19221

ปวช.1เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร41620

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4913

ปวช.2การตลาดการตลาด112

ปวช.2การบัญชีการบัญชี41115

ปวช.2เกษตรศาสตร์การเกษตร426

ปวช.2เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร40141

ปวช.2เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์23629

ปวช.2เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์17421

ปวช.2เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร31114

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ549

ปวช.3การตลาดการตลาด235

ปวช.3การบัญชีการบัญชี22426

ปวช.3เกษตรศาสตร์การเกษตร11718

ปวช.3เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร531063

ปวช.3เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์16622

ปวช.3เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์8311

ปวช.3เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร21921

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10212

ปวส.1การตลาดการตลาด044

ปวส.1เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์361753

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ192443

ปวส.1ช่างกลเกษตรเครื่องจักรกลเกษตร505

ปวส.1พืชศาสตร์พืชไร่6612

ปวส.1สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์6612

ปวส.2การตลาดการตลาด41115

ปวส.2เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์261743

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ364379

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน606

ปวส.2พืชศาสตร์พืชไร่16521

ปวส.2พืชศาสตร์พืชสวน101

ปวส.2สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์19322


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.19159150

ปวช.29740137

ปวช.310474178

ปวส.17257129

ปวส.210879187

รวม472309781