ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด033

ปวช.1การบัญชีการบัญชี21719

ปวช.1เกษตรศาสตร์การเกษตร24327

ปวช.1เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร30030

ปวช.1เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์9817

ปวช.1เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์19221

ปวช.1เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร51621

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5914

ปวช.2การตลาดการตลาด112

ปวช.2การบัญชีการบัญชี41216

ปวช.2เกษตรศาสตร์การเกษตร426

ปวช.2เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร40141

ปวช.2เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์23528

ปวช.2เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์17421

ปวช.2เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร31316

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ549

ปวช.3การตลาดการตลาด235

ปวช.3การบัญชีการบัญชี32730

ปวช.3เกษตรศาสตร์การเกษตร14822

ปวช.3เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร751489

ปวช.3เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์16622

ปวช.3เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์8210

ปวช.3เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร21921

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10212

ปวส.1การตลาดการตลาด044

ปวส.1เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์351651

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ192443

ปวส.1ช่างกลเกษตรเครื่องจักรกลเกษตร505

ปวส.1พืชศาสตร์พืชไร่6612

ปวส.1สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์6612

ปวส.2การตลาดการตลาด41317

ปวส.2เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์281745

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ364480

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน606

ปวส.2พืชศาสตร์พืชไร่17522

ปวส.2พืชศาสตร์พืชสวน101

ปวส.2สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์19322


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.19458152

ปวช.29742139

ปวช.313081211

ปวส.17156127

ปวส.211182193

รวม503319822