ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด112

ปวช.1การบัญชีการบัญชี41115

ปวช.1เกษตรศาสตร์101

ปวช.1เกษตรศาสตร์การเกษตร404

ปวช.1เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร43144

ปวช.1เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์27633

ปวช.1เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์21425

ปวช.1เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร21416

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7613

ปวช.2การตลาดการตลาด224

ปวช.2การบัญชีการบัญชี32528

ปวช.2เกษตรศาสตร์การเกษตร13417

ปวช.2เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร51859

ปวช.2เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์16622

ปวช.2เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์9211

ปวช.2เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร22022

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ909

ปวช.3การตลาดการตลาด213

ปวช.3การบัญชีการบัญชี42630

ปวช.3เกษตรศาสตร์การเกษตร141731

ปวช.3เกษตรศาสตร์เกษตรทั่วไป101

ปวช.3เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร44751

ปวช.3เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์527

ปวช.3เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์15621

ปวช.3เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร5712

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ11718

ปวส.1การตลาดการตลาด11112

ปวส.1เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์211031

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ355186

ปวส.1พืชศาสตร์พืชไร่18523

ปวส.1สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์16218

ปวส.2การตลาดการตลาด369

ปวส.2เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์321850

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ334679

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน18018

ปวส.2พืชศาสตร์พืชไร่12416

ปวส.2พืชศาสตร์พืชสวน224

ปวส.2สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์11213


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.111043153

ปวช.210567172

ปวช.310173174

ปวส.19179170

ปวส.211178189

รวม518340858