ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาด033

ปวช.1การบัญชีการบัญชี21820

ปวช.1เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร30030

ปวช.1เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์9817

ปวช.1เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์19221

ปวช.1เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร51520

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ5914

ปวช.2การตลาดการตลาด112

ปวช.2การบัญชีการบัญชี268

ปวช.2เกษตรศาสตร์การเกษตร527

ปวช.2เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร25025

ปวช.2เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์12618

ปวช.2เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์19423

ปวช.2เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร31417

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7613

ปวช.3การตลาดการตลาด235

ปวช.3การบัญชีการบัญชี21719

ปวช.3เกษตรศาสตร์การเกษตร20828

ปวช.3เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร20020

ปวช.3เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์16622

ปวช.3เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์8210

ปวช.3เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร21921

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ10212

ปวส.1เกษตรศาสตร์391857

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ111425

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ8816

ปวส.1ช่างกลเกษตรเครื่องจักรกลเกษตร505

ปวส.1พืชศาสตร์พืชไร่6612

ปวส.1สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์6612

ปวส.2การตลาดการตลาด41519

ปวส.2เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์312051

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ374481

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน808

ปวส.2พืชศาสตร์พืชไร่18523

ปวส.2พืชศาสตร์พืชสวน101

ปวส.2สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์19322


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.17055125

ปวช.27439113

ปวช.38057137

ปวส.17552127

ปวส.211887205

รวม417290707