ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด112

ปวช.1การบัญชีการบัญชี41418

ปวช.1เกษตรศาสตร์การเกษตร516

ปวช.1เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร42244

ปวช.1เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์27633

ปวช.1เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์20424

ปวช.1เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร31417

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7613

ปวช.2การตลาดการตลาด224

ปวช.2การบัญชีการบัญชี32427

ปวช.2เกษตรศาสตร์การเกษตร13417

ปวช.2เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร53962

ปวช.2เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์16622

ปวช.2เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์9211

ปวช.2เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร22022

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ909

ปวช.3การตลาดการตลาด213

ปวช.3การบัญชีการบัญชี42731

ปวช.3เกษตรศาสตร์การเกษตร141731

ปวช.3เกษตรศาสตร์เกษตรทั่วไป101

ปวช.3เกษตรศาสตร์ช่างเกษตร36541

ปวช.3เกษตรศาสตร์พืชศาสตร์527

ปวช.3เกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์15621

ปวช.3เกษตรศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร4812

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12618

ปวส.1การตลาดการตลาด11112

ปวส.1เกษตรศาสตร์022

ปวส.1เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์211031

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ355186

ปวส.1พืชศาสตร์พืชไร่18523

ปวส.1สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์16218

ปวส.2การตลาดการตลาด369

ปวส.2เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์321951

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ334578

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน18018

ปวส.2พืชศาสตร์พืชไร่12416

ปวส.2พืชศาสตร์พืชสวน224

ปวส.2สัตวศาสตร์การผลิตสัตว์11213


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.110948157

ปวช.210767174

ปวช.39372165

ปวส.19181172

ปวส.211178189

รวม511346857