ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
41

• ชาย
20

• หญิง
24

รวม
85


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
44


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
4

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
4

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
3

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)
1

• งานธุรการ
4

• คนงานกิจการเกษตร
10

• งานฟาร์มและโรงงาน
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสุดคนึง สังข์น้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางรสสุคนธ์ แย้มดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางนนท์นารี จับใจนาย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)น.ส.พนมรุ้ง พูนใจสม
หัวหน้างาน งานบุคลากรน.ส.ภัทรสวันต์ แสงคำ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวนุช อินทร์ใย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานน.ส.วันทนีย์ สีทา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุขสิริ อินจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.นันท์พิชชา สงคราม
หัวหน้างาน งานทะเบียน

นางจิรประภา เจริญศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสัตวศาสตร์นางอรนุช อยู่ยอด
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์น.ส.นิพภาพร ปวนกาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์น.ส.วิภาวี โพธิ์เกตุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์น.ส.อมรรักษ์ ติง
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์

น.ส.ปรางมาศ อินทร์จันทร์
บุคลากรตามมาตรา 38 ค(2) งานการเงิน

น.ส. บุญญาพร กำแพงโสภา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาบัญชี

ศิริพร เนตรโสภา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีน.ส.ปาริชาติ ไชยภักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.ธารารัตน์ พิมพ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

นางสาวโชติดา พักเรือนดี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ