ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
41

• ชาย
20

• หญิง
24

รวม
85


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
44


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
4

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
4

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
3

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)
1

• งานธุรการ
4

• คนงานกิจการเกษตร
10

• งานฟาร์มและโรงงาน
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน€เธžเธจเธŠเธฒเธข


นายกิตติภณ ประไพภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเกษตรนายพิทยา แย้มดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายสมภพ อินทร์อยู่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอิสระ เทพยุหะ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง
หัวหน้างาน งานพัสดุนายคธาวุธ เครือวิยะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายศุภดิฐ มณีรัตน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายธวัชชัย คชาธาร
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม
หัวหน้างาน งานปกครองนายเชาวฤทธิ์ ชุมภู
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสิทธิกร ใสสอาด
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรีธเนตร แต่งงาม
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลเกษตรนายพงษ์เดช ทองรัตน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์นายวิระ ไกยราช
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์นายเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาบัญชี

นายไพทูรย์ นามสง่า
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาพืชศาสตร์ว่าที่ร้อยตรี มนู มุ่งเจริญ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ สิทธิเชิงค้า
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายแสนยากร มวลจุมพล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง