ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
41

• ชาย
20

• หญิง
24

รวม
85


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
44


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
4

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
4

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
3

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)
1

• งานธุรการ
4

• คนงานกิจการเกษตร
10

• งานฟาร์มและโรงงาน
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เน€เธžเธจเน„เธกเนˆเธฃเธฐเธšเธธเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ


นายภูเชศ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายอำนาจ ศรแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

น.ส.สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายณปภัช พวงลำใย
ข้าราชการครู แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายสมยศ เจรฺญศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสัตวศาสตร์ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ แขดอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางพัชรินทร์ เกษรบัว
บุคลากรตามมาตรา 38 ค(2) งานการเงิน

นายบุญเลิศ คำอินทร์
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางกฤษณา ศรแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสมคิด แสงกล้า
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายปาน เนตรโสภา
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายอำไภย์ พางเพราะ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายมณี สีแซก
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นายสำราญ เพชรรัตน์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นายมานะ พูนเกษม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นายสุวิชัย พรหมภิมาน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)นายกฤศ เจริญสิงห์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)น.ส.จารุนันท์ พูนเกษม
ลูกจ้างประจำ งานธุรการนางณราพรรณ แช่มช้อย
ลูกจ้างประจำ งานธุรการนางนิทยา บุญอาจ
ลูกจ้างประจำ งานธุรการนางสมจิตต์ สีแซก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นางอารีย์ พิมพ์ศรี
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)

น.ส.รัตนาพร ผสมทรัพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายนันทชัย ลายทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสนิท อบเชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนายสงกรานต์ บางแบ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางสุภาภรณ์ จันทบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางไพเราะ เทพวัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางสาวประเทือง แพลอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนายสุธี สุขตะคุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางเฉลย ปานคล้าย
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางสุทิน สุขตะคุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรน.ส.สมพร มีอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางนิตย์ เพ็งสมยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนายอดิเรก ทุมอุทธา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานฟาร์มและโรงงานนายสนั่น งามนัก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายเนติพงษ์ สีบุญเรื่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

น.ส.สุดารัตน์ เหลาคำ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรน.ส.สุชาดา ประเชตุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)นางสุรัตน์ พูนเกษม
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ