ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
41

• ชาย
20

• หญิง
24

รวม
85


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
44


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
4

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
4

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
3

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)
1

• งานธุรการ
4

• คนงานกิจการเกษตร
10

• งานฟาร์มและโรงงาน
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นายกิตติภณ ประไพภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเกษตรนางรสสุคนธ์ แย้มดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางนนท์นารี จับใจนาย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)น.ส.พนมรุ้ง พูนใจสม
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายคธาวุธ เครือวิยะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายศุภดิฐ มณีรัตน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม
หัวหน้างาน งานปกครองนายเชาวฤทธิ์ ชุมภู
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนุช อินทร์ใย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสิทธิกร ใสสอาด
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสมยศ เจรฺญศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายพงษ์เดช ทองรัตน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์น.ส.นิพภาพร ปวนกาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์น.ส.อมรรักษ์ ติง
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์นายเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาบัญชี

น.ส.ปรางมาศ อินทร์จันทร์
บุคลากรตามมาตรา 38 ค(2) งานการเงิน

นายไพทูรย์ นามสง่า
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาพืชศาสตร์ว่าที่ร้อยตรี มนู มุ่งเจริญ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศิริพร เนตรโสภา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ สิทธิเชิงค้า
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายแสนยากร มวลจุมพล
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.ปาริชาติ ไชยภักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.ธารารัตน์ พิมพ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

นางสาวโชติดา พักเรือนดี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ