ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
42

• ชาย
20

• หญิง
23

รวม
85


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
45


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างกลเกษตร
4

• แผนกวิชาสัตวศาสตร์
4

• แผนกวิชาพืชศาสตร์
11

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3

• แผนกวิชาบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
3

• งานพัสดุ(งานพิมพ์)
1

• งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)
1

• งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)
1

• งานธุรการ
4

• คนงานกิจการเกษตร
10

• งานฟาร์มและโรงงาน
2

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
1

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
2

• งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายภูเชศ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายอำนาจ ศรแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสุดคนึง สังข์น้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกิตติภณ ประไพภักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลเกษตรนายพิทยา แย้มดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสัตวศาสตร์น.ส.สุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาพืชศาสตร์นางรสสุคนธ์ แย้มดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนายสมภพ อินทร์อยู่
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางนนท์นารี จับใจนาย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายอิสระ เทพยุหะ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์น.ส.พนมรุ้ง พูนใจสม
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายเอกสิทธิ์ ปิ่นทอง
หัวหน้างาน งานพัสดุนายคธาวุธ เครือวิยะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายศุภดิฐ มณีรัตน์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายธวัชชัย คชาธาร
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน.ส.ภัทรสวันต์ แสงคำ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม
หัวหน้างาน งานปกครองนายเชาวฤทธิ์ ชุมภู
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวนุช อินทร์ใย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานน.ส.วันทนีย์ สีทา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายสิทธิกร ใสสอาด
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานางสาวจันทร์ทิพย์ ใจแสน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุขสิริ อินจันทร์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.นันท์พิชชา สงคราม
หัวหน้างาน งานทะเบียน

ว่าที่ร้อยตรีธเนตร แต่งงาม
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลเกษตรนายณปภัช พวงลำใย
ข้าราชการครู แผนกวิชาสัตวศาสตร์นายสมยศ เจรฺญศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสัตวศาสตร์นางจิรประภา เจริญศิลป์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสัตวศาสตร์ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ แขดอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์นางอรนุช อยู่ยอด
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์นายพงษ์เดช ทองรัตน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์น.ส.นิพภาพร ปวนกาศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์นายวิระ ไกยราช
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์น.ส.วิภาวี โพธิ์เกตุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์น.ส.อมรรักษ์ ติง
ข้าราชการครู แผนกวิชาพืชศาสตร์นายเกียรติพงษ์ เพิ่มพัฒนากุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาบัญชี

นางพัชรินทร์ เกษรบัว
บุคลากรตามมาตรา 38 ค(2) งานการเงินน.ส.ปรางมาศ อินทร์จันทร์
บุคลากรตามมาตรา 38 ค(2) งานการเงิน

นายไพทูรย์ นามสง่า
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาพืชศาสตร์น.ส. บุญญาพร กำแพงโสภา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาบัญชีว่าที่ร้อยตรี มนู มุ่งเจริญ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายบุญเลิศ คำอินทร์
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางกฤษณา ศรแก้ว
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายสมคิด แสงกล้า
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายอำไภย์ พางเพราะ
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายปาน เนตรโสภา
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสำราญ เพชรรัตน์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นายมานะ พูนเกษม
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นายมณี สีแซก
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)นายสุวิชัย พรหมภิมาน
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(หัวหน้าหมวดรถยนต์)นายกฤศ เจริญสิงห์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)นางนิทยา บุญอาจ
ลูกจ้างประจำ งานธุรการน.ส.จารุนันท์ พูนเกษม
ลูกจ้างประจำ งานธุรการนางณราพรรณ แช่มช้อย
ลูกจ้างประจำ งานธุรการนางสมจิตต์ สีแซก
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)นางอารีย์ พิมพ์ศรี
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)

น.ส.รัตนาพร ผสมทรัพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายนันทชัย ลายทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสนิท อบเชย
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนายสงกรานต์ บางแบ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางสุภาภรณ์ จันทบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางไพเราะ เทพวัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางสาวประเทือง แพลอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนายสุธี สุขตะคุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางเฉลย ปานคล้าย
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางสุทิน สุขตะคุ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรน.ส.สมพร มีอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนางนิตย์ เพ็งสมยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานกิจการเกษตรนายอดิเรก ทุมอุทธา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานฟาร์มและโรงงานนายสนั่น งามนัก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)นายเนติพงษ์ สีบุญเรื่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

น.ส.สุดารัตน์ เหลาคำ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรศิริพร เนตรโสภา
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ สิทธิเชิงค้า
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายแสนยากร มวลจุมพล
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.ปาริชาติ ไชยภักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนน.ส.ธารารัตน์ พิมพ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนน.ส.สุชาดา ประเชตุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(งานพิมพ์)นางสุรัตน์ พูนเกษม
เจ้าหน้าที่ งานธุรการ

นางสาวโชติดา พักเรือนดี
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ